Kimya sıvı çözeltiler

Kütlece %16’lık 250 gram tuz çözeltisinden çökel- me olmadan bir miktar su buharlaştırıldığında çö- zeltinin kütlece tuz derişimi %20 oluyor.

Buna göre, buharlaştırılan su kaç gramdır?

A) 60

B) 50

C) 40

D) 30

E) 20

Aşağıdaki grafik 3 L, 0,4 M NaNO, çözeltisine aynı sıcaklıkta Ca(NO3)2 çözeltisi eklenmesi sırasında Na* ve NO iyonlarının derişimlerinin zamanla de- ğişimini göstermektedir.

1 Like

1 Like