Acilen bu sorulara bakabilir misiniz çözümlü olursa çok güzel olabilir

0,1mol
Fe₂0₁
T.
T₂
T₁
0,3mol 0,4mol
Caco, Cao
Yukarıdaki düzenekte bileşiklerin asıldığı iplerdeki gerilimler
(T₁, T₂, T₁) arasında nasıl bir bağıntı vardır?
18) KCIO, ve KCI den oluşan 40 gramlık karışım ısıtıldığında NK’da
6,72 litre O₂ gazi oluştuğuna göre, karışımdaki KCIO, kütlece yüzde
kaçtır?
19) Cu ve Zn’den oluşan bir karışımın 20 gramı yeterli HCl çözeltisi
ile tepkimeye girdiğinde NK’da 4,48 litre H, gazı oluşuyor. Metal
karışımının kütlece yüzde kaçı Cu’dur?
20) 5,6 gram C₂H, gazının bulunduğu kaba kaç gram NH, gazı ilave
edilirse kaptaki atom sayısı iki katına çıkar?
21) Bir kapta 6,02.10" CO, molekülü ve 1 g hidrojen gazı
bulunmaktadır. Kaptaki atom sayisini 3 katına çıkarmak için kaç
gram SO, gazi ilave edilmelidir?
22) 40 akb C, H, molekülünde toplam kaç tane atom bulunur?
(N=6,02.10)
2
23) 1. 1 tane O, molekülü II. 32 akb oksijen III. 0,01 mol O₂ gazi
Yukarıda verilen oksijen miktarlarını küçükten büyüğe doğru
sıralayınız.
24) 1.16 akb CH, molekülü II. 1 gram CH, molekülü
III. 1 tane CH, molekülü IV. NK’da 2.24 L CH₂ gazi
Yukarıda verilen CH, örneklerinin toplam atom sayılarını büyükten
küçüğe doğru sıralayınız.
25) NK’da öz kütlesi 1,25g/L olan gazın molekül ağırlığı kaçtır?
26) 12,5 gram CuSO₁xH₂O bileşiğinin 4,5 grami H₂O ise, formüldeki
değeri kaçtır?
27) Avogadro sayısı kadar O atomu içeren N,O, gazı için;
a) NK’da kaç litre hacim kaplar?
b) Kaç mol-atom içerir?
c) Kaç gramdir?
28) a gram C₂H, ve b gram CH, karışımındaki hidrojen atomlarının
sayısı a, b ve N. cinsinden nedir?
29) 1.1 mol Catomu II. 1 gram Catomu III. 1 atom-gram Catomu
Yukanda miktarları verilen C örneklerinin kütlelerini sıralayınız.