Acilen bu sorulara bakabilir misiniz çözümlü olursa çok güzel olabilirrr

“Maç golsüz, Kimya da MOLSÜZ olmaz”
MOL’ E DAİR…

 1. 1,2 10¹ Br lyonu içeren XBr, molekülünde kaç mol x²
  iyonu bulunur? (N=6.10)
 2. Bir su damlasının kütlesi 25.10 gramdir. Bozuk bir musluk
  dakikada 4 damla su damlattığına göre, bir saatte kaç su molekülü
  damlar? (N-6.10")
 3. 1 tane ISTANBUL’da kaç mol sesli harf vardir?(N=6.10³)
 4. 12X ve 15Y atomlarının kütleleri sırasıyla 4.10 ve
  4
  10 gramdir. Buna göre, aralarında oluşan bileşiğin bir
  molü kaç gramdir? (N-6.10)
  3
 5. 0,25 mol CH, ile bir miktar XY, den oluşan karişiminin 2,7.10¹
  molekülü 20 gramdır. X in kütle numarası kaçtır?
  (Y=16, N-6.10)
 6. 7,2.10 hidrojen atomu içeren C,H,OH ile m gram H₂O’nun
  içerdikleri toplam atom sayıları eşittir. Buna göre, m kaçtır?
  (N=6.10)
 7. Öz kütlesi 2,7 g/cm’ olan saf alüminyumun 10 cm’ ünde kaç
  tane Al atomu vardır? (N₁: Avogadro sayısı)
 8. 432 gram N₂O, bileşiği ile X mol SO, bileşiğinin içerdikleri atom
  sayıları eşitse x nedir?
  (H-1, 0-16, C-12, Al-27, N=14, S-32, Cu-64, Ca-40, Fe=56, K-39,
  Cl-35, Zn 65, Ne=20)
 9. Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan CO, gazım gramdir.
  Buna göre, 1 tane Catomunun kütlesi m ve N, cinsinden nedir?
  (NA: Avogadro sayısı)
 10. Normal koşullardaki 11,2 litre CO₂ gazına kaç gram oksijen gazı
  eklenirse toplam molekül sayısı, başlangıçtakinin 4 katına çıkar?
  (0-16)
 11. 6.10 tane CCI, molekülünün bulunduğu kapta kaç litre sivi
  CCI, vardir? (CC), için d-1,59g/cm³, CC-159, N, 6.10)
 12. 1 pirinç tanesi 0,1 gram geldiğine göre, 0,004 mol pirinç kaç
  ton gelir? (N-6.10)
 13. 4,5 gram H₂O bileşiği kaç mol nötron içerir? (HO)
 14. Kütlesi m gram olan XO, bileşiği Y mol oksijen atomu içerdiğine
  göre, X metalinin atom kütlesi m ve Y cinsinden nedir? (0-16)
 15. n mol XY ile 0,3 mol X,Ye gaz karışımında toplam 1,6 mol Y₂
  molekülü bulunmaktadır. Buna göre, “n” kaçtır?
 16. 4,2 mol atom içeren CuSO,.5 H₂O (göztaşı) bileşiği:
  a) kaç gram kükürt atomu içerir?
  b) Kaç tane su molekülü içerir?
  c) Kaç mol Hatomu içerir?
  (N=6,02.10)