Polinom sorusu acil cevapp

P(x) ve Q(x) polinomları
P(x + 2) = (x² - 2x - 3).Q(x + 1) - x² +1
eşitliğini sağlıyor.
• Q(x+3) polinomunun katsayılar toplamı a,
• Q(x) polinomunun sabit terimi b dir.
olduğuna göre; P(1) + P(5) toplamı kaçtır?
A) -8
B)-6
C) -4
D) -2
E) O