Matamatik konusu

Mart 4 Hala
Nisan 1 Hafta
Nan 2 Hafta
Nisan 3 Halta
Naan 4 Halla
larak bilinen tabir 1981-2010 yillar
quien hava sicaktannin ortalama-
si için mart ve nisan aylannin mev
#19 yilinda olçulen hava sıcakkan
imiştir. Bu ka değer arasındaki farka
anir ve iklim bilimciler için önemi ve-
ili bir çalışma yürüten Talha si-
in derece olarak ne kadarmnin
in altında ne kadarının üstünde
grafiği aşağıdakilerden hangisi
B)
D120
12. Tablo Bw Bukunan Top Sayan
Top sayısı
12

A)
Grafik: Branşlara Göre Öğrenci Sayısı
Ogrenci Sayer
120
Brans
Voleybo
Hentbol
Futbol
108 72
160
Basketbol
60
Bir spor tesisindeki top
cinslerinin sayılan tablo ile göste
nilmiştir. Tesiste bir top ile kaç ögrencinin çalışma yapa-
cağı sütun grafiğindeki gibidir.
60 100
Buna göre tesisteki tüm toplar çalışmaları için öğren-
cilere verildiğinde branşlara göre çalışan öğrenci sa-
yılarının dağılımini gösteren grafik aşağıdakilerden
hangisidir?
Voleybol
401
Hentbol
8
Futbol
D)
120 72
40
128
BO
Branglar
120
140
VERİ ANALİZİ - 2
13. Grafik Be Ortaokuldak De
Gore Net Ortalamaia
Türkçe
Inklap Tar
Din Kültürü
Bu ortaokulda yapılan
branşlara göre okul on
ginde verilmiştir.
Matematik öğretmeni
sayılarını aşağıdaki g
yaptığını söylemiştir.
Buna göre Nazif
altında kalmıştır
A) Ingilizce
C) Matematik