Fizik konusu

A)
5
37°
B)
5
16
C)
+99
9
25
164
89
-9
+29
9x=99₂
Şekil 1
Elektrik yüklü F, T ve H cisimleri şekildeki gibi sürtünmesiz düzlemlerde Şekil I ve Il’deki gibi dengededir.
Buna göre, cisimleri tutan iplerin gerilme kuvvetlerinin oranı
kaçtır? (sin 37° = 0,6, cos 37° = 0,8)
6b=29²
53°
D)
T₂
3
a
37%
d
Şekil II
E) 1
529
292²

Noktasal X
ler arasınd
gibi model
Buna göre
I. X ve Y
II. X ve Y
III. X ve Y
lükleri
ifadelerin
orantılı de
A) Yalnız

Cevabı yok