Değişkenlik ölçüleri nelerdir?

Değişkenlik ölçüleri nelerdir?

Değişkenlik ölçüleri nelerdir?

Cevap:

Değişkenlik, bir veri kümesindeki değerlerin ne kadar değişken olduğunu belirten bir ölçüdür. Değişkenliği ölçmek için kullanılan yöntemlere “değişkenlik ölçüleri” denir. Bazı yaygın değişkenlik ölçüleri şunlardır:

  1. Standart Sapma: Standart sapma, veri setindeki ortalama değerden ne kadar uzaklıkta dağıldığını ölçer. Standart sapma ne kadar büyükse, veri setinin o kadar değişken olduğu anlamına gelir.
  2. Varyans: Varyans, standart sapmanın karesidir. Varyans, veri setindeki değerlerin ortalama değerden ne kadar uzaklaştığını ölçer.
  3. Ortalama Mutlak Sapma: Ortalama mutlak sapma, her bir veri noktasının ortalamadan ne kadar uzak olduğunu ölçer. Bu ölçü, standart sapmadan daha az hassasiyetle çalışmak isteyen durumlarda kullanılabilir.
  4. Çarpıklık: Çarpıklık, veri setinin simetrik olup olmadığını ölçer. Eğer veri seti simetrik ise çarpıklık değeri sıfırdır. Pozitif bir çarpıklık, ortalamanın sağ tarafında daha fazla ağırlık taşıyan bir dağılımı gösterirken, negatif bir çarpıklık sol taraf daha ağır olan bir dağılımı gösterir.
  5. Basıklık: Basıklık, veri setinin normal dağılıma göre ne kadar “sivri” olduğunu ölçer. Normal dağılıma göre sivri bir veri setinde, standart sapma daha küçüktür ancak çarpıklık daha yüksektir.

Bu değişkenlik ölçülerinden hangisinin kullanılacağı, veri setinin dağılımına ve analiz amacına bağlıdır. Örneğin, normal dağılıma sahip bir veri setinde standart sapma ve varyans gibi ölçülerin kullanımı yaygındır.