2. abdülhamit döneminde açılan okullar nelerdir?

  1. abdülhamit döneminde açılan okullar nelerdir?
  1. abdülhamit döneminde açılan okullar nelerdir?

Cevap: II. Abdülhamit döneminde açılan okullar şunlardır:

Darülfünun: İstanbul’da kurulan yükseköğretim kurumu olan Darülfünun, Abdülhamit’in modernleşme ve eğitim politikaları kapsamında 1900 yılında kuruldu.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane: İstanbul’da tıp alanında eğitim veren ilk okul olarak 1827 yılında kurulmuştu. Ancak II. Abdülhamit döneminde yeniden yapılandırılmış ve Batılı tıp eğitimi prensiplerine uygun hale getirilmiştir.

Hendesehane: Darülfünun’a bağlı olarak 1773 yılında kurulan Hendesehane, matematik, astronomi, fizik gibi bilimsel disiplinlerin öğretildiği bir okuldur. II. Abdülhamit döneminde modernize edilerek teknolojik gelişmelere uygun hale getirilmiştir.

Sultani Mektebi-i Fünun-u İslamiye: II. Abdülhamit döneminde İstanbul’da açılan bu okulda İslami ilimler yanı sıra, Arapça, farsça, Türkçe, Fransızca, Osmanlıca gibi dersler de veriliyordu.

Rüştiye: II. Abdülhamit döneminde, ilkokul düzeyindeki eğitim kurumlarına verilen isimdir. Bu okullarda, Osmanlıca, Arapça, İslam tarihi ve kültürü gibi dersler yanı sıra, matematik, fen bilimleri ve batılı diller de öğretiliyordu.

Bu okullar, II. Abdülhamit döneminde yapılan modernleşme çalışmalarının bir parçası olarak açılmıştır ve Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim alanında Batılı ülkelerle rekabet edebilme hedefine yönelikti.