Tarih ve açıl


Acil

SHO
118
Kendimizi Sınayalım

 1. Aşağdakilerden hangisi Sanayi Inkilabenm sonuç
  larından değildir?
  a Gelişmiş ülkelerin ham madde ihtiyacı artmıştır.
  h. Gelişmiş ülkelerin parar ihtiyacı artmıştır
  c. Gelişmiş ülkelerin argelişmiş ülkelere demok
  rasi götürme
  d. uluslararası ilişkilerin temelini ticari ilişkiler
  oluşturmuştur
  e. Sömürgecilk faaliyetleri büyük oranda azalmıştır.
  Atatürk eleri ve inklap Tarihi
 2. Coğrafi keşifler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili
  değildir!
  a. Amerika’nın altın ve gümüşünün Avrupa’ya
  getirilmesi
  C
  b. Dünya ticaretinin geçiş yolları değişmiştir,
  Akdeniz dünya ticareti ve siyasetindeki belirle-
  yiciliğini kaybetmiştir
  d. Osmanh devletinin hakimiyet alanı dünya tica-
  retindeki önemini arttırmıştır.
  e. Urak doğunun ham madde kaynaklarının geliş
  miş ülkelerce sömürüsü mümkün hale gelmiştir.
 3. Ermeni Tehciri kararı hangi tarihte alınmıştır?
  a. 24 Nisan 1915
  b. 30 Ekim 1918
  c. 15 Mayıs 1919
  d.
  18 Mart 1915
  c. 27 Mayıs 1915
 4. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki
  Cephelerden hangisinde Rusya’ya karşı savaşmıştır?
  a Filistin Cephesi
  b. Galiçya Cephesi
  c. Irak Cephesi
  d. Kafkas Cephesi
  e Çanakkale Cephesi
 5. 1-Yunanistan
  II- Bulgaristan
  III- Almanya
  IV- Avusturya-Macaristan
  V- Fransa
  Yalnızca III
  Yukandaki Devletlerden hangileri I. Dünya Savaşı’nda
  Osmanlı Devleti’nin müttefikidir?
  a. I vell
  h 1, III ve V
  c.
  d. II ve V
  e. II, III ve IV
 6. Aşağıdakilerden hangisi sömürgecilik yarışma en
  son katılmıştır?
  a. Ingiltere
  b. Fransa,
  c. Almanya
  d. Hollanda
  e. Rusya.
  E
 7. Osmanlı Devleti Aşağıdaki yerlerden hangisini 1.
  Dünya Savaşı’nda kaybetmiştir?
  a. Kars
  b. Ardahan
  с. Batum
  d. Arnavutluk
  e. Irak
 8. Ermeni Tehciri kararının alınmasını gerektiren ko
  şullar aşağıdaki cephelerden hangisinde yaşananlardan
  sonra oluşmuştur?
  a. Kafkas
  b. Çanakkale
  c. Suriye Filistin
  d. Yemen-Hicaz
  e. Irak
 9. 1- Orta Asya Türkleri ile birleşmek
  11- Turan idealini gerçekleştirmek
  III- Ortadoğu petrollerini ele geçirmek
  IV- Türkistan’a ulaşıp büyük bir Türk Devleti
  kurmak
  V- Rusları Kafkaslardan atmak
  Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kafkas
  Cephesi’ni açma nedenlerinden biri değildir?
  a. I
  b. II
  c. III
  d. IV
  e V
 10. Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki cephelerden hangi-
  sinde savaşmamıştır?
  a. Kafkas cephesi
  b. Suriye-Filistin cephesi
  c. Kanal cephesi
  d. Çanakkale cephesi
  e. Sakarya muharebesi