İtikadi mezhepler nelerdir?

itikadi mezhepler nelerdir?

itikadi mezhepler nelerdir?

Cevap:

Asarî (Eserler): Asarî, İslam düşüncesinde Ashabı Suffa dönemi sonrası ortaya çıkan ve kelam ilminde önemli bir yere sahip olan bir mezheptir. Asarîler, Kur’an ve Sünnet’e dayalı olarak akıl yürütmeye önem verirler.

Bâtın’îyye (Meymûn’ûl-Kaddâh): Bâtın’îyye, İslam tarihinde ortaya çıkan bir felsefi akımdır. Bu akım, kişinin iç dünyasının önemini vurgular ve insanın Allah ile birebir iletişim kurabileceğini savunur.

Cebriyye (Cehmiyye): Cebriyye, kader konusunda farklı görüşleri olan bir İslam mezhebidir. Bu mezhebe göre, her şey Allah’ın takdiri doğrultusunda gerçekleşir ve insanlar iradesizdir.

Eş’ârîyye: Eş’arîyye, İslam düşüncesinde önemli bir yere sahip olan bir kelam mezhebidir. Mezhebin kurucusu Ebu’l-Hasan el-Eş’ari, aklın önemini vurgulayan bir yaklaşım benimsemiştir.

Kaderiyye: Kaderiyye, Allah’ın her şeyi önceden bilip takdir ettiği görüşünü benimseyen bir İslam mezhebidir.

Mâtûridîyye: Mâtûridîyye, İslam düşüncesinde önemli bir yere sahip olan bir kelam mezhebidir. Bu mezhep, Kur’an ve Sünnet’e dayanır ve akıl yürütme yöntemiyle İslam inancını açıklar.

Mürcie: Mürcie, İslam tarihinde ortaya çıkan bir grup görüşü ifade eder. Bu grup, kader konusunda Cebriyye’ye benzer bir yaklaşım sergiler ancak insanların iradesi olduğunu savunur.

Kerrâm’îyye: Kerrâm’îyye, İslam düşüncesinde önemli bir yere sahip olan bir kelam mezhebidir. Bu mezhep, Allah’ın varlığı, birliği ve sıfatları gibi temel konuları ele alır ve akıl yürütme yöntemiyle bunları açıklar.