Ehli sünnet kelamını oluşturan iki ekol nedir?

Ehli sünnet kelamını oluşturan iki ekol nedir?

Ehli sünnet kelamını oluşturan iki ekol nedir?

Cevap:

Ehli sünnet kelamını oluşturan iki ekol, Maturidilik ve Eş’arilik’tir.

Maturidilik, İslam felsefesi ve kelam ilminin ana ekolleri arasında yer alır. Bu ekol, iman konularında ilahi vahiy yanı sıra insanın aklının da önemli bir rol oynayabileceğini savunur. Maturidilik ekolünün kurucusu ise Harizmi’nin öğrencisi olan Mâtürîdî’dir.

Eş’arilik ise, kelam ilminin diğer önemli ekollerinden biridir. Bu ekol, sonradan Hanefi mezhebinin ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Eş’arilik ekolü, kelam ilminde en yaygın kullanılan yöntemi kullanarak akıl yoluyla Allah’ın varlığına ve birliğine dair kanıtlar sunar. Bu ekolün kurucusu, Ebu’l-Hasan el-Eş’ari’dir.

Her iki ekol de Ehli sünnet kelamını oluşturmaktadır ve İslam inancının temel prensiplerini açıklamada büyük öneme sahiptirler.