Bi bakarsaniz sevinirim

Sakarya Meydan Savaşı’nda kazanılan zafer, Türk ordusunun gücünü ve daha önceki başarıla- rin tesadüf olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Fransa, Türklerin savası kazanacağını anlamış ve müttefiki İngiltere’nin karşı çıkmasına rağmen barış yapmaya karar vermiştir. TBMM ile imzala- dığı Ankara Antlaşması ile Anadolu’dan çekilmiş ve böylece Güney Cephesi kapanmıştır.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlar- dan hangisi yapılamaz?

A) Askeri başarılar, diplomatik başarıları bera- berinde getirmiştir.

B) Batı Cephesi’nde kazanılan zafer, diğer cep- heleri de olumlu şekilde etkilemiştir.

Türkiye’nin güney sınırı kesin olarak çizilmiştir. Ditilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları yaşan- mıştır.

A yı zaten bulmuşsun
B -güney cephesi kapanmıştır diyor sonda
C -güney cephesi kapanıyor ama sınırın kesin belirlendiğiyle ilgili birşey yok
D -fransa ingilizler istememesine rağmen türklerle anlaşma imzalıyo

Cevap c) Türkiyenin güney sınırlarının oluşmasıyla ilgili hiçbir biligi vermemiş.