5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu nedir

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu nedir

5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu nedir?

Cevap:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Türkiye’de kamu kaynaklarının etkili, verimli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla çıkarılmış bir kanundur. Bu kanun, kamusal kaynakların daha akılcı, hesaplı ve etkili bir şekilde kullanılmasını hedefleyerek, mali yönetim ve kontrol mekanizmalarını düzenlemektedir.

Kanun, kamu idarelerinin bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerini, harcama ve gelir kaynaklarını, kamu ihalelerini ve sözleşmelerini, iç kontrol sistemleri ve mali denetim faaliyetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, özerk kamu kurumlarının ve sosyal güvenlik kuruluşlarının mali işlemleri de bu kanun kapsamında düzenlenmektedir.

Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla, kanunun bazı hükümleri arasında bütçe performans programları, malî tablo düzenlemeleri, iç kontrol sistemi oluşturma yükümlülükleri, maliye bütçe ve kesin hesap kanunları, banka hesaplarına ilişkin düzenlemeler, kamu ihaleleri ve sözleşmeler gibi konular yer almaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinde de önemli bir rol oynamıştır. Kanun, Avrupa Birliği’nin mali yönetimi ile ilgili düzenlemelerini de kısmen karşılamaktadır ve Türkiye’nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır.