Yapamadım yardım eder misiniz

1- Lale Devri’nde Paris’e elçi olarak gönderilen
Yirmisekiz Mehmet Çelebi ve oğlu Sait Efendi
dönüşte Fransa’dan tablolar, kitaplar, elbiseler
ve mobilyalar getirmiştir.
Bu durum Osmanlı’da aşağıdakilerden
hangisi üzerinde bir etkide bulunmuştur?
2-
A) Sosyal kültürel değişimler yaşanmasında
B) Batıdaki fikir akımlarının takip edilmesinde
C) Batinin üstünlüğünün kabul edilmesinde
D) Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesinde
E) Osmanlı’nın batı kültürünü benimsemesin-
de
Osmanlı Devleti’nde:
eyalet yöneticilerinin halkı memnun edemo-
mesi,
vergi gelirlerinin azalması,
Yeniçeri Isyantan’nin artması
gelişmeleri aşağıdaki alanlardan hangisinde
daha çok bozulmalar yaşandığına kanıt oluştu-
rur?
A) Askerl, idari, ekonomik
B) Dini, sosyal, siyasi
C) Idan, ekonomik, askerl
D) Ekonomik, sosyal, dini
E) Siyasi, askeri, sosyal.
3-. XVIII. yüzyılda hızla güçlenip, topraklarini
genişleterek büyük bir sömürge impara-
torluğuna dönüşen ve “üzerinde güneş bat-
mayan imparatorluk” ünvanını alan devlet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ingiltere.
C) İspanya
E) Avusturya
Lale Devri’nde gerçekleştirilen aşağıdaki
yeniliklerden hangisi Osmanlı’da yaşam
tarzında değişmelere neden olmuştur?
B) Fransa
D) Almanya
A) Çiçek aşısının uygulanması
B) Avrupa’ya elçiler gönderilmesi
C) Tulumbacı Ocağı’nın kurulması
D) Matbaanin açılması
E) Doğu ve Bati klasiklerinden çeviriler yapıl-
masi
A) Kırım
C) Eflak
E) Karadağ
Rusya Karadeniz’e inme politikası gereği
ilk olarak aşağıdaki Osmanlı toprakların-
dan hangisini ele geçirmiştir?
REDMI NOTE 10
B) Bogdan
D) Arnavutluk
6.
8-
Reform hareketleri ilk olarak Almanya’da din adamı olan
Martin Luther tarafından başlatılmiştir. Martin Luther bir
bildiri ile "Papa’nin af yetkisinin olamayacağını, Tann ile
kul arasına kimsenin giremeyeceğini, endüljans satan
din adamlarının suç işlediğini açıklamiştir.
Buna göre,

 1. Avrupa’da din adamları arasinda görüş ayrılıkları
  yaşanmıştır
  II. Reform hareketleri tüm dünyayı etkilemiştir.
  III. Papa’ya karşı bir başkaldiri başlamıştır.
  yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
  A) Yalniz!
  B) Yalnız
  D) Il ve Ill
  XVII. yüzyılda silah teknolojisinin gelişmesi-
  ne bağlı olarak timaris sipahilerin önemi azal-
  miştir.
  C) Ive ill
  E) I, II ve Ill
  Aşağıdakilerden hangisi bu durumun so-
  nuçlarından biri değildir?
  A) Tüfek kullanan yeniçeri sayisinin artmasi
  B) Işsiz gençlerden sekban ve sanca adıyla
  asker kaydı yapılması
  C) Ulufe ve bahşiş miktarının artmasi
  D) Askeri sinif sayısının azalması
  E) Timar sisteminin terk edilmeye başlanması
 2. Avrupa kamu hukukunun temelini atan ve
  modern Avrupa’nın ve milli devletlerindo-
  ğuşunda önemli bir yere sahip olan geliş-
  me aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Merkantilizmin ortaya çıkması
  B) Westphalia Antlaşmasının imzalanması
  C) Reform’un başlaması
  D) Aydınlanma Çağı’nın başlaması
  E) Hümanizmanın ortaya çıkması
  A) Yalnız I
  D) I ve Ill
  .XVIII. yüzyıl başlarında getirilen Ekber ve
  Erşed sistemi ile;
 3. Şehzadelere deneyim kazandırmak,
  II. Tahta kimin geçeceğini belirlemek,
  III. Kardeş katline son vermek
  gibi durumlardan hangileri amaçlanmıştır?
  C) II ve III
  B) I ve Il
  E) I, II ve Ill
  A) Belgrat
  B) Pasorolça
  C) Küçük Kaynarca
  D) Prut
  E) Istanbul
  10 Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Kirim’in alin-
  ması ile Türk gölü haline gelen Karadeniz aşa-
  ğıdaki antlaşmalardan hangisi ile bu özelliğini
  kaybetmiştir?
  05/01/2023 10:27