Tarih ödevim yardımcı olur musunuz


Tarihi olayları belli bir zaman aralığı içinde değer- lendirmek, tam bir değerlendirme yapmak için ye- terli değildir.

Bu yargıyı,

  1. bazı tanhi olayların meydana geldikleri dönem- den sonra da etkilerinin sürmesi,

  2. tarihi olayların o günün koşulları altında ince- lenmesinin gerekli olması,

III. tarih olaylarının tekrar etmesi

durumlarından hangileri kanıtlar?

Cevap A yalnız 1

1 Like