Sorunun cevabı

  1. Ümit proje ödevi kapsamında ihraç edilen meyvele-
    rin miktarlarına göre dağılımı ile ilgili aşağıdaki gra-
    fiği oluşturmuştur.

Nar
Diğer sayfaya geçiniz.
Seftali
Portakal
Mandalina
60⁰
Üzüm
Ümit daire grafiğinde Nar diliminin alanını şeftali di-
liminin 10 kati, portakal ve mandalina dilimlerinin 5
katı olacak şekilde göstermiştir.
Bu grafikte üzüm diliminde 330 000 ton ihraç ya-
pıldığına göre, nar dilimindeki ihraç edilen ürün
miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
bu gezegende ha
B) 2,2.10⁰
D) 3.107
6
A) 3
C) 3