Soru çözümü

S.6.
3r
2
Demir bir AA’ çubuğu 12|AK| = |AA| olacak şekil-
de K noktasından işaretlendikten sonra 3 eşit parçaya
ayrılarak şekildeki üçgen elde ediliyor.
<x<2 olmak üzere
Elde edilen üçgende C noktası ile K noktası ara-
sına gergin bir ip bağlandığında, ipin |AC| kenarı
ile yaptığı açının tanjantı kaç olur?
3
4
tanx cotx
Buna göre,
AB+BC
|CD|+|DA
K
S.7.
Çevresi 44 br olan ABCD ikizkenar yamuğunda
[AB] // [CD] |CD|= 6 br cos (BCD)=-3
ise [AB] kenarı kaç birimdir?
S.8
Aşağıda, O merkezli yançapı 1 birim olan yarım
çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri göste-
rilmiştir. A ve C noktalan hem OAB üçgeninin
hem de yarım çemberin üzerindedir.
A) sinx
A
ise secx.tanx kaça eşittir?
x GO
B
B) tanx
oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangi-
sidir?
D) cScx
E) secx
C) cotx