Milli egemenlik ilkesini kabul eden ilk anayasa

Milli egemenlik ilkesini kabul eden ilk anayasa

Milli egemenlik ilkesi, devletin yönetiminde egemenliğin millete ait olduğunu vurgulayan bir kavramdır. Bu ilke, modern demokrasinin temel taşı olarak kabul edilir ve birçok ülkenin anayasalarında yer almaktadır.

Milli egemenlik ilkesini kabul eden ilk anayasa, Fransız İhtilali döneminde yürürlüğe konulan 1789 Fransız Anayasası’dır. Bu anayasa, "Ulusal Meclis"in egemenliği ilan ederek, hükümetin tüm yetkilerinin millete ait olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, insan haklarına saygı gösterilmesi, yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı gibi demokratik ilkeler de bu anayasada yer almıştır.

Fransız Anayasası, milli egemenlik ilkesinin dünya genelinde yayılmasına öncülük etmiş ve birçok ülkenin anayasalarına da örnek teşkil etmiştir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1787’de kabul edilen anayasasında da benzer bir anlayış yer almıştır.