Makro iktisaadın ilgi alanlarını sıralayarak, temel makro ekonomik hedefleri yazınız lütfennnn

Cevap: Makro iktisat, ekonominin bütünüyle ilgilenir ve mikro iktisattan farklı olarak geniş ölçekteki kaynakların kullanımı üzerine odaklanır. Makro iktisadın ilgi alanları şunlardır:

 1. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve milli gelir: Bir ülkedeki toplam mal ve hizmet üretimi ile elde edilen gelirlerin hesaplanması.
 2. İstihdam ve işsizlik: Bir ülkedeki iş gücüne ilişkin verilerin takip edilmesi ve işsizliğin azaltılması için politikalar geliştirilmesi.
 3. Enflasyon: Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışın izlenmesi ve enflasyonu kontrol altında tutmak için tedbirler alınması.
 4. Döviz kurları: Ülkeler arasındaki ticaret ve finansal işlemler için döviz kurlarının belirlenmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkilerinin analiz edilmesi.
 5. Para arzı ve faiz oranları: Para politikası aracılığıyla para arzının yönetilmesi ve faiz oranlarının belirlenmesi.
 6. Bütçe açığı ve borçlanma: Bir ülkenin kamu harcamaları ile vergi geliri arasındaki farkın hesaplanması ve bütçe açıklarının finansmanı için borçlanma politikalarının belirlenmesi.

Makro iktisadın temel hedefleri şunlardır:

 1. Ekonomik büyümeyi desteklemek ve sürdürmek.
 2. İstihdamı arttırmak ve işsizliği azaltmak.
 3. Fiyat istikrarını sağlamak.
 4. Döviz kurlarının istikrarını korumak.
 5. Para arzını etkili bir şekilde yönetmek.
1 Like