Karakolu ifadeler

Aşağıdaki kareköklü ifadeleri büyükten küçüğe sıra
layınız.