Elektriksel Kuvvet

Özdeş küçük iki iletken küre merkezi arasındaki uzaklık 0,5 m’dir. Kürelerden birbirlerine 24 nC,
ötekisine -6nC yük veriliyor.
a) Kürelerden birinin ötekine uyguladığı elektrik kuvveti bulunuz.
b) Küreler birbirlerine iletken bir telle bağlanır ve denge kurulursa küreler arasındaki elektrik
kuvvetini bulunuz.