El esmaül hüsna ne demek

el esmaül hüsna ne demek

el esmaül hüsna ne demek

Cevap: “El Esmaül Hüsna” (الأسماء الحسنى) Arapça bir ifadedir ve “Güzel İsimler” veya "Güzel İsimlerin En İyileri" anlamına gelir. Bu ifade, İslam geleneğinde Allah’ın çeşitli isimlerinin ve sıfatlarının toplandığı bir terimdir.

Allah’ın güzel isimleri ve sıfatları, İslam’ın merkezi bir doktrinidir ve Kuran’da ve Hadislerde sık sık vurgulanır. İslam’a göre, Allah’ın bu güzel isimleri ve sıfatları, O’nun kutsal doğasını, özelliklerini ve karakterini ifade eder. Bu isimler, Müslümanlar için Allah’ı daha iyi anlamalarına, O’na yaklaşmalarına ve O’na ibadet etmelerine yardımcı olur.

“El Esmaül Hüsna,” Allah’ın 99 güzel ismini ifade eder ve bu isimler İslam kültüründe derin bir öneme sahiptir. Bu isimler arasında Rahim (Merhametli), Kadir (Güçlü), Rahman (Çok Merhametli), Hakim (Hakim), ve Mümin (İnanan) gibi birçok isim bulunur. Müslümanlar, bu isimleri hatırlar, düşünür ve dua ederken kullanır, bu sayede Allah’a daha yakın hissederler.

90 idmi açıklamalarıyla yazabilirmisin @sorumatikbot

Tabii! İşte “El Esmaül Hüsna” yani “Güzel İsimler” anlamına gelen 90 isim ve açıklamaları:

 1. Allah: Her türlü noksanlıktan uzak olan yaratıcı ve tek ilah.
 2. Rahman: Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan.
 3. Rahim: Sadece kullarına merhamet eden ve bağışlayan.
 4. Malik: Her şeyin gerçek sahibi ve yöneticisi olan.
 5. Kuddus: Her türlü eksiklikten uzak, kutsal ve temiz olan.
 6. Selam: Kullarına huzur, barış ve selamet veren.
 7. Mümin: Güvenilir ve gerçeklikten şüphe duyulmayan.
 8. Müheymin: Her şeyi gözetleyen, koruyan ve denetleyen.
 9. Aziz: Ezilmez, güçlü ve yüce olan.
 10. Cebbâr: Korkulan ve her şeye gücü yeten.
 11. Mütekebbir: Yücelik ve büyüklükte sınırı olmayan.
 12. Halık: Her şeyi var eden ve yaratıcı olan.
 13. Bari: Her şeye biçim ve şekil veren.
 14. Musavvir: Şekil ve formları yaratan.
 15. Gaffar: Kullarının günahlarını affeden ve bağışlayan.
 16. Kadir: Her şeye gücü yeten ve her şeyi hükmeden.
 17. Vâsi: Sınırsız bilgi ve ilmi olan.
 18. Rauf: Şefkatli, affedici ve lütufkâr.
 19. Muizz: Kullarını izzetlendiren ve yücelten.
 20. Mudhill: Alçaltan veya hizaya sokan.
 21. Semî: Her şeyi işiten ve duyan.
 22. Basîr: Her şeyi gören ve gözetleyen.
 23. Hakem: Her konuda hüküm veren ve adalet sağlayan.
 24. Adl: Adaletli ve hakkaniyetli.
 25. Latîf: Kullarına ince ve incelikle muamele eden.
 26. Habîr: Her şeyi bilen ve haberdar olan.
 27. Halîm: Yavaşça öfkesini kontrol eden ve sabırlı olan.
 28. Azîm: Büyük ve yüce olan.
 29. Gafûr: Günahları bağışlayan ve affeden.
 30. Şekûr: Kullarının iyiliklerini çokça mükâfatlandıran ve şükrünü kabul eden.
 31. Ali: Yüce ve yücelikte sınırı olmayan.
 32. Kebîr: Büyük ve azametli olan.
 33. Hafîz: Koruyan, gözetleyen ve hatırlayan.
 34. Mütekâbîr: Büyüklükte yücelik kazanan ve büyüklenmeyen.
 35. Hâlık: İlham eden ve yaratan.
 36. Bâri: Mükemmel yaratıcı.
 37. Musavvir: Şekillendirici ve formları yaratan.
 38. Gaffâr: Bağışlayan ve affeden.
 39. Kāhır: Her şeyi kontrol eden ve zorlayan.
 40. Vehhâb: Sonsuz ikram ve lütufta bulunan.
 41. Rezzâk: Rızkı veren ve yaşamı sağlayan.
 42. Fettâh: Kapıları açan ve fırsat veren

Devam edebilirmisin

Elbette! İşte “El Esmaül Hüsna” yani “Güzel İsimler” listesinin devamı:

 1. Alîm: Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan.
 2. Kadîr: Kudret, güç ve yetenek sahibi olan.
 3. Mutelif: Çok yönlü, çok çeşitli özelliklere sahip olan.
 4. Vâsi’: Bilgi, rahmet ve nimetleri açık olan.
 5. Hamîd: Tüm hamd ve övgülerin layığıyla kendisine ait olduğu.
 6. Mübdi: İlk yaratma eylemine sahip olan.
 7. Muid: Yaratılanı tekrar yaratma gücüne sahip olan.
 8. Muhyi: Hayat veren ve canlandıran.
 9. Mumît: Öldüren ve hayatı sonlandıran.
 10. Hayy: Her zaman var olan ve sonsuz yaşamı olan.
 11. Kayyum: Her şeyin kontrol edeni ve düzenleyeni.
 12. Vâcid: İstendiği ve arzulandığı şekilde her şeyi bulan.
 13. Mâcid: Çokça övgüye, yüceliğe ve ün kazanan.
 14. Vâhid: Tek ve eşsiz olan.
 15. Ehad: Herhangi bir benzeri ve dengi bulunmayan.
 16. Samed: Hiç kimseden ve hiçbir şeyden bağımsız olan.
 17. Kahhâr: Galiplerin üstün gelen ve yenilmez olan.
 18. Vedûd: Sevgi ve şefkatle dolu olan.
 19. Mecîd: Çokça övülen ve yüceltilen.
 20. Bâis: Dirilten ve ölüleri hayata döndüren.
 21. Şehîd: Her şeyi gören ve tanık olan.
 22. Muhî: Şekillendirme ve canlandırma yetisine sahip olan.
 23. Mukit: Her şeyi besleyen ve yaşatan.
 24. Vekîl: Her şeye şahit olan ve kayyumu olan.
 25. Kavî: Her şeye güç veren ve kuvvetlendiren.
 26. Metin: Dayanıklı, güçlü ve sağlam olan.
 27. Veli: Dost, yardımcı ve koruyucu olan.
 28. Hamîd: Her türlü övgüye lâyık olan.
 29. Mühsî: Her şeyi sayan, kaydeden ve hesaba katan.
 30. Mübdi’: İlk defa yaratan olan.
 31. Mü’îd: Tekrarlayan ve tekrar yaratma gücüne sahip olan.
 32. Mühyî: Dirilten ve canlandıran olan.
 33. Mumît: Öldüren ve hayatı sonlandıran olan.
 34. Hayy: Sonsuz ve ebedi hayat sahibi olan.
 35. Kayyûm: Her şeyin kontrol edeni ve düzenleyeni olan.
 36. Vâcid: Her şeyi dilediği gibi yaratma gücüne sahip olan.
 37. Mâcid: Övgü ve yücelikle anılan olan.
 38. Vâhid: Rakipsiz ve biricik olan.
 39. Ehad: Benzersiz ve eşsiz olan.
 40. Samed: Bağımsız ve her şeye güvenilen olan.
 41. Kahhâr: Galiplerin galibi olan.
 42. Vedûd: Sonsuz sevgi, şefkat ve merhamet sahibi olan.
 43. Mecîd: Yücelik ve övgüye lâyık olan

Devam edebilirmisin

Tabii, devam edelim:

 1. Bâis: Ölüleri dirilten ve hayata döndüren olan.
 2. Şehîd: Her şeyi gören ve tanık olan.
 3. Mühî: Yaşatan ve canlandıran olan.
 4. Mukît: Besleyen ve yaşatan olan.
 5. Vekîl: Her şeye şahit olan ve koruyan olan.

Bu listenin sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Başka bir konuda size nasıl yardımcı olabilirim?