Delphi tekniği nedir?

Delphi tekniği nedir?

Delphi tekniği nedir?

Cevap:

Delphi tekniği, belirli bir konuda uzman kişilerin görüşlerine başvurularak ortak bir sonuca varılmasını sağlayan bir tekniktir. Bu teknik, önceden belirlenmiş bir sorunu çözmek veya geleceğe yönelik tahminler yapmak gibi amaçlarla kullanılabilir.

Delphi tekniği, sözlü veya yazılı anketler yoluyla uzmanların görüşlerinin alınması ve bu görüşler arasında bir uzlaşıya varılması üzerine kuruludur. Teknik, birçok farklı disiplinde kullanılabilmektedir.

Delphi tekniği genellikle aşağıdaki adımlar izlenerek uygulanır:

  1. Konunun belirlenmesi: Topluluğun ortak karar verilmesi gereken bir konusu belirlenir.
  2. Uzman seçimi: Konu ile ilgili uzmanlar belirlenir ve davet edilir.
  3. Soruların hazırlanması: Uzmanlara sorulacak sorular oluşturulur.
  4. İlk tur anketi: Sorular uzmanlara gönderilir ve yanıtları toplanır.
  5. Verilerin analizi: Yanıtların analizi yapılır ve bir sonraki tur için bir rapor hazırlanır.
  6. İkinci tur anketi: Analiz sonrası oluşan yeni sorular ile yeniden uzmanlara gönderilir ve yanıtları toplanır.
  7. Sonuçların değerlendirilmesi: Yanıtların analizi yapılır ve sonuçlara göre bir ortak karar belirlenir.

Delphi tekniği, yüz yüze yapılan toplantılarda alınan kararlardan daha objektif veriler sağlayabilir. Teknik, uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak daha akılcı ve doğru kararlar alınmasını sağlayabilir.