Çabuk yapın lütfen

 1. X₂ ile Y₂ gazları tepkimeye girdiğinde X₂Y oluşmaktadır. Tepkimenin
  başlangıcında 0,2 mol X₂ ve 0,2 mol Y₂ alınmıştır. Bu tepkimede X₂ ve Y₂
  den birinin tamamı tükendiğine göre,
  A) Sınırlayıcı bileşeni bulunuz.
  B) Oluşan ürünün mol sayısını bulunuz
  C) Artan madde ve miktarını bulunuz. (0,2; 0,1 mol Y₂)
 2. Kapalı bir kapta 0,6 mol X, ve 0,6 mol Y, gazları X,Y, gazını
  oluşturmak üzere tam verimle tepkimeye giriyor. Tepkime
  tamamlandığında artan madde olmaması için hangisinden en az kaç mol
  eklenmelidir? (0,3)
 3. 20, (g) 30₂(g) tepkimesinde verim % kaç olduğunda oluşan gaz
  hacmi aynı koşullarda artan gaz hacmine eşittir? (40)
 4. 40 gram kütlece % 60 saflıktaki FeS₂(k) nin,
  2FeS₂(k)+ 11/2 O₂(g) → Fe₂O₁(k)+ 450 (8) denklemine göre 1 mol O₂
  gazıyla tepkimesinden NK’da 4,48 litre SO₂ gazı elde ediliyor. Buna göre,
  tepkimenin verim yüzdesi kaçtır? (S-32, Fe=56) (50)
 5. Kütlece %70 saflıkta 496 g gümüş sülfürden kaç gram Ag elde edilir?
  (Ag-108, S-32) (302,4)
 6. Saf kafein kütlece % 48 C, % 5 H; % 28 N ve % 16 O atomu içerdiğine
  göre, kafeinin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H: 1 g/mol, C:
  12 g/mol, N: 14 g/mol, O: 16 g/mol) (C₂H₂N₂O)
 7. C,H,O formülüne sahip bir organik bileşigin 0,1 molü, 0,4 mol
  oksijen gazı ile tepkime vermektedir. Tepkimede 0,3 mol su
  ve bir miktar CO₂ gazı oluştuğuna göre, bileşiğin formülü nedir? (C₂H₂O)
 8. 4NH3 +50₂4NO + 6H₂O.
  NO 1/20, → NO₂
  2NO₂+1/20₂ + H₂O → 2HNO,
  Reaksiyonlarına göre, 2 mol NH, ve 5 mol O₂’den en çok kaç gram HNO₂,
  elde edilir? (HNO,=63) (126)
  N$
 9. Eşit mol sayıda N₂ ve H₂ gazları alınarak gerçekleştirilen tam
  verimle tepkimeden 8 mol NH, gazı elde edildiğine göre, başlangıçta
  alınan N₂ ve H₂ gazlarının mol sayıları toplamı kaçtır? (24)
 10. N(8)+ 3H₂(g) 2NH,(g) tepkimesi 8,4 gram N₂ ve aşırı miktarda H₂
  kullanılarak gerçekleştirildiğinde 7,65 gram NH, elde ediliyor.
  Tepkimenin yüzde verimi kaçtır? (H: 1, N: 14) (%75)
 11. N₂ ve H₂ gazlarını içeren 1 mol karışım % 80 verimle,
  N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH,(g) denklemine göre tepkimeye giriyor.
  Tepkime sonunda 0,32 mol H₂ gazı arttığına göre oluşan NH, gazı kaç
  moldür? (0,32)
 12. 73 g HCI elde etmke için %90 saflıkta NaCl 'dan kaç gram
  gereklidir? (NaCl-58,5; HCI=36,5) (130)
 13. C, H ve N elementlerini içeren bir bileşiğin kütlece %60’
  karbondur. Bu bileşiğin 2 gramı yandağında 0,9 g H₂O oluştuğuna göre
  basit formülü nedir? (C-12, O=16, N=14)) (C₂H₂N)
  1
 14. Mol kütlesi 46 g/mol olan organik bir bileşiğin 0,5 molü
  yakıldığında 1 mol CO₂ ve 27 gram H₂O oluştuğuna göre bileşigin
  molekül formülü nedir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) (C₂H₂O)
 15. CH₂O formülüne sahip organik bileşiğin 0,2 molünü yakmak için,
  0,8 mol O₂ gazı gerekiyor. Buna göre, formüldeki (n) sayısı kaçtır? (3)
 16. Roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin (N₂H₂) “Rasching”
  metoduna göre üretilir: (16, 37,5)
  2NaOH + Cl₂ → NaOCI+ NaCl +H₂O
  NaỌC +NH, Y NH,Cl + NaOH
  NH,Ũ +NH, + NaOH → NyHi + NaCl + HyO
  NaOH, Cl₂, NH yün birer mollerinin tepkimesinden
  a) Kaç gram hidrazin elde edilir?
  b) Elde edilen hidrazin 6 gram ise üretimin verimi % kaçtır? (NH₁-32)
  ÇÖZ ÇÖZEBİLİRSEN BENİ
  2
 1. M₂S, bileşiğinin havada ısıtılmasıyla MO₂(k) ve SO₂(g) oluşur. Bir deney tüpüne konulan 20 gram M₂S3 kuvvetlice Isıtıldığında
  kütle 3,2 gram azaldığına göre M’nin atom kütlesi nedir? (S=32, 0-16) (52)