Açıklamalı bır şekilde söylermisiniz?

DNA’nın iki ipliğini birbirine bağlayan bağlar uçtan

başlayarak yavaş yavaş kopar.

Bağların kopmasıyla iki iplik birbirinden ayrılmaya başlar.

Sitoplazmada serbest hålde bulunan nükleotidler çe kirdeğin içine girerek birbirinden ayrılan ipliklerdeki nükleotidlerle genetik şifreye uygun olacak şekilde (A’nın karşısına T; G’nin karşısına C) eşleşir.

Bu işlem bir uçtan başlayarak diğer uca kadar yapıl

dığında iki yeni DNA molekülü üretilmiş olur ve eşlen

me tamamlanır. • Oluşan iki yeni molekülün genetik şifresi birbirinin ay nısıdır.

etkinlikteki tüm so hangisidir?

A Tuna

C) Berk

DNA ile ilgili verilen bilgi ve görsel birlikte değerlen

dirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapıla

maz?

A) DNA’nın bir zincirindeki guanin sayısı her zaman aynı

zincirdeki sitozin sayısına eşittir.

B) Qluşan yerli DNA molekülünde bulunan organik baz çeşitleri sayısı başlangıçtaki DNA ile aynıdır.

  1. ÜNİTE

Sitoplazma içerisinde serbest hålde bulunan nükleo tidler DNA’nın kendini kopyalaması sırasında kullanı

lir.

D) DNA eşlenmesi sonucunda oluşan iki yeni DNA mo lekülünin toplam geker sayısı baştangaki-DNA mo Tekulunun fosfat sayısı ile nükleotid sayısı toplamına eşittir.

A yanlıştır. Eğer dna nın tamamı yani iki zincirindeki guanin ve sitozin sayısını kıyaslasak eşit olurdu ancak tek zincirde guanin-sitozin veya adenin-timin eşitliğine bakılmaz ve sayısı eşit olmak zorunda değildir.

Teşekürler