18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplar

  1. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplar

18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplar

Cevap: 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplar arasında şunlar bulunur:

  1. Jean-Jacques Rousseau - “Toplum Sözleşmesi” (1762): Rousseau’nun sosyal ve siyasi düşüncelerini ele aldığı bu eser, Fransız Devrimi’nin etkisi altında önemli bir felsefi metin olarak kabul edilir.

  2. Voltaire - “Candide” (1759): Bu kitap, Aydınlanma Çağı’nın temsilcilerinden Voltaire’ın hiciv dolu bir romanıdır ve din, eğitim, özgürlük gibi konuları ele alır.

  3. Adam Smith - “Ulusal Zenginlik Üzerine İnceleme” (1776): Bu ekonomi kitabı, modern ekonomi düşüncesinin temellerini atmıştır ve serbest piyasa ekonomisinin öncülerinden biri olarak kabul edilir.

  4. Immanuel Kant - “Saf Akıl Eleştirisi” (1781): Alman filozof Kant’ın bu eseri, epistemoloji ve metafizik alanında önemli bir başvuru kaynağıdır ve modern felsefenin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur.

  5. Montesquieu - “Yasaların Ruhu” (1748): Montesquieu’nün bu eseri, iktidarın ayrılması ve hükümet biçimleri üzerine düşünceler içerir ve politika felsefesine önemli katkılarda bulunur.

  6. Denis Diderot - “Ansiklopedi” (1751-1772): Bu çok hacimli çalışma, Aydınlanma düşüncesinin bir araya getirildiği ve yayımlandığı büyük bir ansiklopedidir. Bilgiye erişimi yaygınlaştırmayı amaçlar.

Bu kitaplar, 18. yüzyılın Aydınlanma Çağı’nda önemli felsefi ve edebi eserler olarak öne çıkar ve dönemin düşünce akımlarına büyük etkilerde bulunmuşlardır.