10. Sinif fonksiyon polinom

13
< performans
Aşağıda y=f(x) vey=g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
x-1(x)

Buna göre (gof)(5) değerini bulunuz.
14 Aşağıda verilen P(x) polinomlannin Q(x) polinomlarina bölümünden
elde edilen bölümleri ve kalanlan bulunuz.
a. P(x)=x²-3x²+2x²+1, Q(x)=x+3
b. P(x)=x-2x+3x-4, Q(x)=2x-2
c. P(x)=2x-2x³+x, Q(x)=x+1
15 Aşağıdaki P(x) polinomlanının Q(x) polinomlanına bölündüğünde
elde edilen kalanları karşı sütundan bularak eşleştiriniz.
2x²-x²+1
x-3x³+2x2-5x
-x5+2x4-3x³+x²-1
P(X)
x-x5-1
x4-x²-x-4
a.
H
y = g(x)
Polinomlar
16 Aşağıdaki şekillerde verilen boyalı alanları gösteren ifadeleri bulup çar-
panlarına ayınınız.
b.
P(x)=x+x4-x²-1
Q(x)=x4-1
Sa
Q(x)
x-3
x-2
X+1
P(x)=x2-x2-3x-1
Q(x)=x²-2x-1
x-1
X+2
12
go
2
Kalan
5
55
10
. 46
112
.
.
17 Aşağıdaki noktalı yerleri uygun değerlerle doldurunuz.
a. a+b=17 ve a² + b² = 145 ise a.b=…
b. a-2b-3 ve a.b=2 ise a² +4b²=
c. a+b=12 ve a-b=6 ise a.b=
2
d. a-=-4 ise a²±
a
. -1
. -10
e. a+b+c=7 ve ab+bc+ac=12 ise a² + b² +c²=
21
P
18. Aşağıdaki tabloyu verilen polinomlara göre doldurunuz.
12
12
29 P(x)=4x³-5x²+2x-3+1 ifadesi bir
polinom olduğuna göre n nin alabileceği
değerler toplamını bulunuz.
at
K
19 Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
a.
22
c. [(a+b)-3x][(a+b) + 3x]
20 Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara “D”,
yanlışsa “Y” yazınız.
a. P(x) = 3x5-x²+x bir polinomdur.
%781
b. Q(x)=x³5x2+6x4-2 polinomunun
başkatsayısı 3 tür.
Q
c. R(x)=6x4-5x³+7x2-4x6-3 polino-
munun sabit terimi -3 tür.
21 Üst yüzeyi üçgen şeklindeki bir kek diliminin üst
13
yüzeyinin alanı 3x²+x-4 br² dir.
0
d. T(x)=7x2 - 6x2 + 5x+2 polinomunun
katsayılar toplamı -6 dir.
si kaçtır?
Üçgen diliminin bu yüzeydeki bir yüksekliği
2x-1 br ise bu yüksekliğe ait taban uzunluğunu
gösteren ifadeyi bulunuz.
24 p(x)=(n+2)x³+3x²-5m
b. (x-2y)(x+2y")
14
P(x)=x+3x-4+4 polinomunun derece-
der [P(x)] der[Q(x)] der[P(x) + Q(x)] der[P(x).Q(x)] der
23 p(2x-5) polinomunun katsayılan toplam 3,
Q(x-4) polinomunun sabit terimi 12 dir.
P(x-6)+(2n-3)-x= Q(-x-1) olduğuna göre n değerini bulunuz.
26 der[P(x) Q(x)]-12 ve
P(x)
der Q(x) 4 olduğuna göre
der P(x) Q(x)] değerini bulunuz.
Q(x)=5x³-(p+1)x²+qx+10 veriliyor…
P(x)= Q(x) olduğuna göre n+m-p-q değerini bulunuz.
25 P(x) polinomunun derecesi 4, Q(x) polinomunun derecesi 2 dir.
R(x)=x²-P(x²)+(x+2) Q³(x) olduğuna göre der[R(x)] bulunuz.
P(x)
Q(x)
16:24

27 P(x) ve Q(x) polinomlarının x + 2 ile bölümünden
kalanlar sırasıyla 3 ve -4 tür.
(2m-10) P(3-x) - m.Q (3-x) polinomu x - 5 ile
bölünebildiğine göre m değerini bulunuz.
der [P2(x)] der[Q(x³)]
√2027+2015-25 işleminin sonucu kaçtır?
3/8

Merhaba @Tuğce sorularınızı tek tek sormalısınız. Takdir edersiniz ki Bu şekilde soruları sizde dahil kimse çözmeyecektir.