SORum varrrrrrr

Düşey kesiti verilen V hacimli kapalı kapta T
sıcaklığında n molekülden oluşmuş gaz or-
tamı bulunmaktadır.
Buna göre,
I. n ve V sabit kalmak şartıyla T sıcaklığı
artırılırsa gazın basıncı artar.
gaz
II. n ve T sabit kalmak şartıyla V hacmi ar-
tırılırsa gazın basıncı azalır.
III. T ve V sabit kalmak şartıyla n molekül
sayısı artırılırsa gazın basıncı artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III