Deneme sorusu biyoloji seçenekleri açıklayabilir misiniz?

Filogenetik sınıflandırmada kullanılan kriterlerden birde protein benzerliğidir. Buna göre yakın akraba iki canlının vücut sıvılan karıştırıldığında, antikor tepkisi az görüleceği için çökelti oranı düşük olur.

Aşağıda farklı türlerle yapılan deneyin aşamaları verilmiş- tir.

Buna göre,

    1. deneyde elde edilen serum içinde bulunan antikor

miktarı ile X-Y canlı türleri arasındaki akrabalık de-

recesi doğru orantılıdır. 2. deneyde %13 çökelti oluşturan 4. canlı ile Y canlısı aynı türdür.

III. 2. deneyde çökelmenin çok olması X canlısı ile akra- balık derecesinin çok olduğunu gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?