Bulun lütfen

Aşağıda verilen paragrafta Türkiye’de kimya sektörün-
de çalışmalar yapan bir bilim insanına ait araştırma
sonuçlarının bir bölümü verilmiştir.
Ülkemizde kimya sektörü ithalata bağımlı bir
sektördür. Kullanılan ham maddelerin %70’i ithal
edilmektedir. TÜİK verilerine göre 2005 yılında
kimya sektöründe 190.567 kişi istihdam edilirken,
bu rakam 2010 yılında %9 artmıştır.
Buna göre sadece bu paragrafta verilen bilgilere
dayanarak aşağıda verilen yorumlardan hangisi
yapılabilir?
A) Kimya sektörüne bağlı fabrika sayısında son 20 yıl-
da önemli bir artış söz konusudur.
B) 2010 yılında kimya sektöründe çalışan kişi sayısı
2005 yılına göre daha fazladır.
C) Kimya sektöründe kullanılan ham maddelerin ta-
mamı ithal edilmektedir.
D) Kimya sektörü 2010 yılında %20 gelişmiştir.

C olmalı söylersen cevabıni sevinirim orda sadece paragrafta ne dediğine dikkat etmelisin.

Evt cevap ;c