Biyoloji sorularıni çözer misiniz acil

Melez bir DNA moleküünun, ağır azotlu ortamda 2 kez.
daha sonra da normal azotu ortamda 1 kez eşlenmesi
sağlanıyor. Elde edilen DNA molekülleri bir tüp içinde san-
trifüj ediliyor.
Santrifüj sonucunda deney tüpündeki DNA molekülle-
rinin ağırlıklanna göre dağılımı, aşağıdakilerden han-
gisinde verilmiştir?
4 ag
4 normal
1 normal
agr
D) SAG
normal
4 normal
4 maz
2)
Protein sentezinde görev alacak GAS antikodonuna
sahip tRNA’nın üzerinden sentezlendiği DNA gifresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) GAS
B) GTS
E) SUG
3) Ribozomlarda sentezlenen polipeptit zinciri;

 1. hücre zarının yapısı,
  II. bazı hormonların üretimi,
  III. enzimlerin apoenzim kısmının üretimi,
  IV. trigliserit yapımı
  olaylarından hangilerinde kullanılamaz?
  A) Yalnız I ve II B) Yalnız IV.
  D) III ve IV.
  E) I, II ve III.
 1. Gen kolonlama çalışmasının basamakları karışık
  olarak aşağıda verildiği gibidir.
  C) STG
  C) II ve III.
  I. Bakteri plazmiti bakteriden, büyüme hormonu geni
  içeren DNA ise hlicreden ayrıştırılır.
  II. Plazmitin yapısında büyüme hormonu geni
  bulunmasıyla rekombinant DNA elde edilir.
  III. Restriksiyon enzimi ile büyüme hormonu geninin
  bulunduğu DNA bölümü kesilir.
  IV. Ligaz enzimi yardımıyla büyüme hormonu geni
  plazmite yapıştırılır.
  V. Rekombinant DNA’nın bakteri hücresi içerisinde
  çoğaltılması sağlanır.
  Buna göre çalışma basamaklarının doğru sıralanması
  Aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?
  A) I-II-IV-III-V B) I-III-IV-II-V
  C) III-1-V-II-IV D) II-III-V-IV-I

Aşağıda bir DNA molekülü şematik olarak gösterilmiştir.
ATG C AA GT T
Bu DNA nin 1. zinciri protein sentezine kalıplık yaptığı
na göre,
I. Sentezlenecek mRNA da sitozin bazina rastlanmaz.
II. UAC antikodonlu tRNA bu protein sentezinde görev
yapar.
III. Oluşan tripeptit üç farklı aminoasit tager.
yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalniz II
E) II ve III
C) Yalnız III
6) Aşağıda verilen tablo dört farklı aminoasiti şifreleyen
kodonları göstermektedir.
Aminoasitler Ilgili Kodonlar
.X aminoasiti AAA, GUG, SAS, AGG
Y aminoasiti SGG
.Z aminoasiti GAG, GAS
Taminoasiti UAU, USS, UGS
Buna göre, aminoasit dizilimi Y-X-Z-Z-Y-Y-X-T-T olan
bir protein için en fazla kaç çeşit kodon görev almıştır?
(Başlangıç ve stop kodonlar ihmal edilecektir.)
E) 10
A) 4
B) 7 C) 8 D) 9
7) Aşağıda verilen kodonlardan hangisinin tRNA
karşılığı olmayıp, stop kodon olarak tanımlanır?
A) AUG B) AAA
8) 1. Protein sentezi
III. Glikojen hidrolizi
V. Nükleik asit sentezi
Yukarıda verilenlerden hangileri bütün canlılar
tarafından gerçekleştirilebilen anabolik
olaylardandır?
C) TAS D) UAG E) AUU
II. Hücresel solunum
IV. Nişasta sentezi
A) I, IIB) I, III C)IV D) II, V E) I, IV, V
9) Klasik ve modern biyoteknolojik yöntemlere üçer
örnek yazınız? (15 p)
10) Genetik mühendisliği ve biyotenoloji arsındaki
farka bir örnekle açıklayınız? (15 p)
Başarılar…
Selma KARATAYLI
11) Deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun
özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir.
Model organizma seçiminde göz önünde
bulundurulan faktörler nelerdir? (15 p)
12) GDO veya transgenik organizma ile poliploidi
kavramlarını açıklayınız? (15 p)