Acil Bakar mısınızzzz

Bilim, sinirli bir varlık alanı ile uğraşırken; felsefe, varlığ
bir bütün olarak ele alır. Bilim, olgulardan hareket eder.
deney ve gözlem yöntemini kullanır. Ulaştiği sonuçlan
yine olgulara dönerek temellendirmek ister. Felsefe ise
insan yaşantısından, evrendeki diğer varlık ve olaylardan
hareket ederek genel bir bakış açısı sunar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadece felsefe
için söylenebilir?
A) Var olan bir bütün olarak açıklamak
B) Ulaştıktan sonuçlan, olgulara dayanarak temellendir-
mek
C) Sınırlı bir varlık alanini araştırmak
D) Olgusal bilgiye ulaşmaya çalışmak
E) Gözlemlenebilen olaylarla ilgilenmek
Felsefenin bilgiyi arama faaliyetinin temelinde insandaki
soru sorabilme niteliği vardir. Gerçekten de insan, diğer
canlılarla karşılaştırıldığında soru sorabilen biricik var-
liktır. Bu durum onun, maddi ve tarihi şartlardan, içinde.
yaşadığı olaylar zincirinden kendini soyutlayarak onlar
karşısında tavır aldığını gösteren en belirgin özelliğidir.
Bu sayede insan; kendine has bir özgürlüğe, evreni ta-
niyabilme kabiliyetine ve değerlere yönelebilme gücüne
sahip olur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmakta-
dir?
A) Felsefe ve bilimin ortak yanlan
B) Felsefi düşüncenin nitelikleri
C) Felsefe öncesi düşünce yapisi
D) Felsefenin eleştirel bir faaliyet olması
E) Düşünme yeteneğinin insana katkısı
Felsefede önemli olan felsefi sonuçlardan çok bu sonuç-
lara ulaşma biçimidir. Başka bir deyişle felsefede örne-
gin bilimlerde olduğu gibi herkes tarafından kabul edilen
veya kabul edilmesi gereken doğru, kesin bilgiler veya
sonuçlar söz konusu değildir. Bilimde her zaman öğrenil-
mesi gereken bir bilgi, bir hakikat vardır. Felsefede kar-
şımıza çıkan ise filozof denen insanların çeşitli konularda
ileri sürmüş oldukları ve çoğu kez de birbirine aykın olan
birtakım düşünceleri, görüşleri ve sistemleridir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Felsefi bilgi subjektiftir.
B) Felsefe, bilgiyi elde etmekten çok bilgiye ulaşma ça-
basıdır.
C) Felsefe ile bilimin yöntemleri birbirinden farklıdır.
D) Felsefe, mutlak bilgiler bütünüdür.
E) Filozofların görüşleri ve sistemleri kendilerine özgü-
dür.
10. Felsefe, servet elde etmek, yaşamdaki zorluklara göğüs
germek, ünlü olmak, iyi dostluklar kurmak, tehlikelerden
korunmak, yalnızlığı gidermek, korkulan yenmek gibi ko-
nularda bir fayda sağlamaz. Felsefe, ancak bireyin evren
ve kendisiyle ilgili problemlerini anlama ve çözme ihtiya-
cina cevap verebilir.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkanila-
maz?
A) Felsefe insana mutluluğa giden yolu gösterir.
B) Felsefe insana pratik fayda sağlar.
C) Felsefe insanın psikolojik sorunlarını giderir.
D) Felsefe insanın evrene ait problemleri anlamasını sağ-
lar.
E) Insan kendisini ve problemlerini felsefeyle tanıyabilir.
11. Filozof; kendisine şu ya da bu biçimde kabul ettirilmiş
bilgileri irdeleyerek gerçek bilgiyi, bilgeliği arar. Aynı za-
manda filozof yaşamı anlamlı kilan, insanlan mutluluğa
ulaştıracak ilkeleri ve kurallan geliştirerek bunlara uygun
yaşamayı amaç edinir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi filozofun sahip
olması gereken bir özellik değildir?
A) Eleştirel ve sorgulayıcı olması
B) Ideal olanı aramasi
C) Olup biteni akılla temellendirmesi
D) Geleneksel bakış açılarını önemsemesi
E) Gerçeği amaçlaması
12. Felsefe, düşünmeye dayanan eleştirel bir anlayışın so-
nucunda ortaya çıkan zihinsel çabanın bir ürünüdür. Zih-
nimiz adeta elde ettiği bilgileri yeniden düşünerek akıl
süzgecinden geçirir. Bir bilgiyi körü körüne doğru kabul
etmez. Sorgular, sorgular, sorgular… Bu yüzden her fi-
lozof, içinde yaşadığı çevrenin inançlanni, tutkulanni ve
alışkanlıklarını sorgulayarak işe başlamıştır. Sofistler ken-
di dönemlerinde doğa filozoflarını eleştirmiş, Hellenistik
filozoflar ise Sofistleri eleştirmiştir.
Bu parçada felsefenin hangi özelliğini vurgulamakta-
dir?
A) Irdeleyici ve sorgulayıcı olması
B) Akıl ve mantik ilkelerine uygun olması
C) Evrensel konuları ele alması
D) Çözümleyici olması
E) Gerçeği amaçlaması