Acil 2 taneside lazim

Türkiye’de radyonun kuruluş çalışmaları 1926
yılında telsiz vericilerinin inşaatı ile başlamıştır.
ilk radyo yayınlan Istanbul’da Mayis 1927’de,
Ankara’da Kasım 1927’de yapılmıştır. İstanbul
Radyosu, 1927 yılının Temmuz ayında İstan-
bul’a gelen Atatürk’ün karşılanışını naklen ver-
miş ve halkın önünde yaptığı konuşmayı da
mikrofondan yayınlamıştır.
Yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Radyonun kullanımı Ankara ve İstanbul’da
farklı yıllarda başlamıştır.
B) Milli Mücadele Dönemi’nde radyo etkin olarak
kullanılmıştır.
C) Radyonun kullanımının yaygınlaşması için
adımlar atılmıştır.
D) Dünyada iletişim alanındaki tüm yenilikler ül-
kede uygulanmaya başlamıştır.
00
REDMI NOTE 10 5G
ANKARA YAYINCILIK
Seğmestir ok
sind by count bylıkla hala
3. Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde,
• Trabzon Rumn Imparatorluğu’na son veri-
lerek Samsun, Batra, Niksar yörelerinden
getirilen Türkler Trabzon’a yerleştirilmiştir.
. Cenevizlilerin elinde bulunan Amasra alı-
narak buraya Anadolu’nun farklı yörelerin-
den getirilen Türkler yerleştirilmiştir.
Bu gelişmelere bakılarak Fatih Sultan Meh-
met Dönemi’yle ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?
A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesi sağlanmaya
çalışılmıştır.
B) Karadeniz ticareti tamamen Osmanlı Devle-
ti’nin kontrolüne geçmiştir.
C) Anadolu toprakları Osmanlı Devleti’nin kont-
rolüne girmiştir.
D) Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.
25/01/2023 14:02